Regulamin

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW W PLATFROMACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcjach prowadzonych na profilach Silesia City Center w portalach i aplikacjach społecznościowych: facebook.com, instagram.com, blogspot.com i innych zwanych dalej "konkursem / konkursami".
1.
Organizator, wykonawca i cel konkursów
Konkursy są organizowane za pośrednictwem Internetu i są komunikowane poprzez w/w kanały social media. Konkurs / konkursy organizuje właściciel Silesia City Center, spółka Helios SCC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowska 109a w Katowicach, o numerze REGON: 146376060 i NIP: 5252541519 dalej zwana „Organizatorem”.
Podmiotem koordynującym komunikację pomiędzy organizatorem, a uczestnikami konkursu jest firma Guarana Communications, Adres do korespondencji: ul. Ks. P. Skargi 8, 40-091 Katowice, biuro[at]guaranapr.pl zwany dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca nie pośredniczy w wydawaniu nagród, nie funduje ich, ani nie gromadzi danych uczestników konkursu.
Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania ofertą handlowo-usługowo-rozrywkową Organizatora.
2.
Czas trwania konkursów
Konkurs będzie przebiegać w terminie określonym każdorazowo w poście/wpisie umieszczonym z zaproszeniem do udziału i skróconymi zasadami konkursu. Ogłoszenie wyników następuje do 3 dni od wyłonienia zwycięzców przez Jury lub od spełnienia nagradzanych warunków konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu ogłoszenia wyników do 30 dni roboczych.
3.
Udział w konkursach
Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony Silesia City Center w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/SilesiaCityCenterKatowice) lub/i instagram.com/silesiastyle lub/i silesiastyle.blogspot.com.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu.
Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie.
Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:
·         pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie),
·         pracownicy Wykonawcy,
·         osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
4.
Zasady udziału w konkursach
Warunki wzięcia udziału w konkursie będą każdorazowo określane w poście/wpisie w danym portalu społecznościowym. Mogą to być konkursy np. na najlepsze zdjęcie, wygrywa najszybsza odpowiedź/reakcja, konkursy kreatywne itd.
Liczba osób wygrywających, liczba i rodzaj nagród, a także liczba zgłoszeń dostarczonych przez jednego użytkownika będzie każdorazowo określana w poście konkursowym.
Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem w portalu społecznościowym.
Konkurs obowiązuje na portalu, na którym został ogłoszony, chyba, że zaznaczono inaczej.
Jeżeli warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie zdjęcia, filmu, ilustracji, to zamieszczający oświadcza, że jest autorem dzieła i posiada do niego pełnię praw autorskich. 
5.
Jury i zasady wyboru nagrodzonych
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury składające się z jednej osoby po stronie organizatora i jednej osoby po stronie Wykonawcy.
O przyznaniu nagrody Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony w poście/wpisie i będzie poproszony o kontakt z organizatorem przez wiadomość prywatną.
Organizator czeka na kontakt Uczestnika do 10 dni od ogłoszenia zwycięzców poprzez oznaczenie ich "@nazwa_użytkownika" w odpowiednim poście/wpisie, po tym czasie może zdecydować o przyznaniu nagrody innej osobie. 
Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na profilu Silesia City Center w serwisie Facebook.com /instagram.com/blogspot.com.
W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu, np. w przypadku braku prawidłowych zgłoszeń lub zgłoszeń, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie poświadczenia nieprawdy, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody.
Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.
Ostateczna decyzja o przyznaniu nagród należy do Jury
6.
Nagrody
Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowała Silesia City Center, spółka Helios SCC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowska 109a w Katowicach.
Informacja o nagrodach, jej liczbie i sposobie odebrania będzie przekazywana przez portale społecznościowe.
Nie ma możliwości wymiany nagrody na inne.
Nagroda/y nie podlegają wymianie na inne Nagrody lub kwotę pieniężną.
Otrzymanych nagród nie można odsprzedawać.
Otrzymaną nagrodę należy odebrać osobiście. Odbierający będzie poproszony o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itd.
Przedstawiciel organizatora (pracownik punktu informacyjnego) dokonuje spisania danych osoby odbierającej nagrody.
7.
Przyznawanie Nagród
Wyniki ogłoszone zostaną pod postem konkursowym na stronie Silesia City Center na portalu Facebook.com lub innym właściwym do miejsca ogłoszenia konkursu.
Po wyłonieniu Laureatów oraz ogłoszeniu ich listy w poście konkursowym, każdy z nich musi skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.com / instagram.com/mailową w serwisie blogspot.com (właściwym do miejsca ogłoszenia informacji o rozpoczęciu konkursu). W treści wiadomości musi podać następujące dane: imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Podane w wiadomości dane powinny być zgodne z dowodem tożsamości, który zostanie okazany przy odbiorze nagrody.
W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie wówczas do nieprzyznania nagrody.
Laureaci muszą odpowiedzieć na wiadomość prywatną informującą o przyznanej nagrodzie.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą podanych przez Uczestnika danych.
Zwycięzca konkursu ma 14 dni na odbiór nagrody od przekazania mu informacji o sposobie i miejscu odbioru. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym czasie, nagroda przepada i może być ponownie nagrodą w innym konkursie Organizatora.
8.
Opodatkowanie nagród
Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku.
Warunkiem odebrania nagrody jest prawidłowe wypełnienie Protokołu Odbioru Nagrody, w którym zawiera się dane adresowe, nr i serię dowodu osobistego, nr PESEL oraz adres właściwego Urzędu Skarbowego.9.
Roszczenia i reklamacje
Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.
Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: fb@guaranapr.pl
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.
10.
Postanowienia końcowe
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez fanów.
Promocje, konkursy, akcje nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane czy powiązane z portalami Facebook.com, instagram.com, blogspot.com, ani żadnym innym.
Korespondencja powinna być kierowana do Wykonawcy konkursu, a nie do portalu Facebook.com, instagram.com, blogspot.com, ani żadnego innego.
Informacje przekazane Organizatorowi zostaną wykorzystane jedynie w celu prawidłowego przebiegu Konkursów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawa wprowadzania zmian do regulaminu bez podawania przyczyny.
W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Jury.